top of page

TIETOSUOJASELOSTE
30.1.2020Nordic Homes Oy tietosuojaseloste Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida
selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää
informointivelvoitteen. 1.  Rekisterinpitäjä 

Nordic Homes Oy, Y: 3108429-4 Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa Jouni Lamminmäki 

040 5462 631 

jouni@lkvnordichomes.com 2. Rekisteröidyt Rekisterissä ovat nykyiset sekä asiakaskohderaporttien osalta entiset
asiakkaat. 3. Henkilötietojen käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella. Henkilötietojen
käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään vain
ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat asiakassuhteen hoitaminen
ja laskutus sekä asiakaskohderaporttien osalta yrityksen tarjoamaan
palveluun kohdistuvat mahdolliset jälkivaatimukset. 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot Asiakasrekisteri sisältää yhteystiedot (nimi, osoite, sähköposti,
puhelinnumero) sekä lain säätämät asiakirjat tehdystä myynti- ja
vuokraustyöstä. Tiedot tallennetaan KIVI-kiinteistöjärjestelmän kautta.5. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt
tulee tehdä osoitteeseen 

Nordic Homes Oy

 

jouni@lkvnordichomes.comTarkastusoikeus Tietosuojaseloste 28.5.2018 Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme
henkilötiedot. Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai
puutteelliset tiedot. Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen
käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko
poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai
muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on
velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää
aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan
suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity
peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä
tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme
kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan
ratkaistua. Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän
kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:
www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
<http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html>  6. Säännönmukaiset tietolähteet Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen
syntyessä. 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Nordic Homes Oy:n
ulkopuolelle. Tietosuojaseloste 30.1.2020 8. Käsittelyn kesto Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on
voimassa ja asiakaskohderaporttien osalta yrityksen toiminnassaoloajan. 9. Henkilötietojen käsittelijät Asiakasrekisteriä käsittelee Homekoira Team Oy työntekijöineen.
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme
myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle,
jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään
voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin
asianmukaisesti. 10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

bottom of page